Psykosyntes är ett förhållningssätt till livet

Psykosyntes är en psykologi med själ och vilja. Här ryms både den existentiella dimensionen av livet och vår förmåga att påverka vårt liv. Att gå våra kurser och utbildningar beskrivs av många som att komma hem efter en lång resa – eller som att verkligen möta och omfamna sig själv.

Psykosyntes ger dig möjlighet till ett rikare liv. När du känner dig själv på djupet och förstår dina inre drivkrafter, förstår du också andra bättre. När du förmår att se händelser i ditt eget liv och i vår samtid ur ett existentiellt perspektiv, öppnas nya horisonter.

En psykologi med själ och vilja. Vi har en historia som format oss på gott och ont. Men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte tjänar oss längre och växa som individer. Vi är större än våra sår och begränsningar. Bortom försvaren spirar möjligheter. Viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

Terapibord2jpg

Transpersonell psykosyntes

Inom psykosyntesen finns ett andligt perspektiv som handlar om att utveckla sin potential och finna sin plats i världen. Att finna en uppgift som berikar både mig och på något sätt tjänar andra människor.

Frågor av karaktären ”Var det här allt?” ”Rymmer inte mitt liv något mer?”, kan bli början till en resa och ett sökande efter en fördjupad mening.


Att använda sin vilja

Viljan antar en central roll inom psykosyntesen. Utan vilja blir det enklaste projekt svårt att genomföra. Precis som vi kan träna musklerna i vår kropp, kan vi träna vår vilja och genomföra det vi vill i våra liv.

Viljan är enligt Roberto Assagioli psykets mest centrala funktion. Den utvecklade viljan ger en upplevelse av inre frihet och kan liknas vid kaptenen på en båt, som håller båtens kurs trots kraftiga vindar och strömmar. Assagioli har också sagt följande om begreppen kärlek och vilja som kan översättas med (och pekar på) vikten av balans mellan känsla och förnuft.

Personlig psykosyntes

Vi har alla flera roller i livet, som vi tilldelas eller tar på oss. Den roll vi antar i arbetslivet kan ställa helt andra krav än den roll vi har i hemmet.

Vi rymmer också en värld av impulser, önskningar, behov, tankar och föreställningar. Känslor och tankar som kommer i konflikt och skapar motstridiga krav. Och där valet mellan egna behov och omgivningens förväntningar inte är självklart.

Inom psykosyntesen används uttrycket delpersonlighet för att beskriva de delar vi har inombords och som avspeglar sig i olika roller. Delpersonligheter har skapats under livets gång, och en del väldigt tidigt.

Personlig psykosyntes handlar om att finna sitt centrum. När delpersonligheter möts i en syntes blir det enklare att balansera motstridiga känslor och impulser.


  Hav2jpg

Etiskt ramverk för god praxis inom psykosyntes

All personal – lärare, handledare, terapeuter och skolledning – samt terapeuter under utbildning, skall följa skolans ”Etiska ramverk för god praxis inom psykosyntes”. Riktlinjerna i detta ramverk har anpassats efter BACP:s (British Association of Counselling and Psychotherapy) publikation ”Ethical Framework for Good Practice in Counselling and Psychotherapy”. BACP är grunden och vi är tacksamma att vi får använda materialet efter våra behov och med deras godkännande. Ramverket tar bland annat upp psykosyntesens värderingar, etiska principer och personlig moral hos utövaren. Det innefattar riktlinjer för god standard på utövande och omsorg om klienten och sig själv som terapeut. Hur intressekonflikter och remittering av klienter bör hanteras är andra exempel på ämnen som tas upp.