En kort introduktion till Imago

I det första samtalet kommer vi behöva 120 min. Vi kommer då att skapa en grund för fortsättningen. De fortsatta samtalen kommer att vara 90 minuter.

För mig är Imago terapi i första hand ett nytt sätt att kommunicera. Ett nytt sätt att tala/berätta och ett nytt sätt att lyssna/ta emot. Det här är något vi kommer träna i samtalen och som ni senare kan praktisera helt på egen hand. 


Imago handlar om att kunna skifta från konflikt till kontakt. Det handlar alltså inte om att undvika konflikt utan att kunna återanknyta igen så fort som möjligt efter en konflikt.

Vi kommer ha dialoger där ni kommer att vara sårbara inför varandra och därmed fördjupa er relation, kontakt och förståelse. Hur är det att leva med mig just nu; Säkert eller osäkert Tryggt eller otryggt? Spännande eller tråkigt? osv. Hur påverkar jag dig? Vilken effekt har jag på dig?

1fa6ed70b54b4bca98d6cced81d1ccbbjpg

Själva Imagodialogen förutsätter fullt engagemang från bägge parter, att ni båda vill och har en gemensam intention med dessa samtal.

I samtalen är 100% närvaro ett måste. Det är ni som ska vara i ögonkontakt med varandra även om jag då och då ger er meningar och frågor som jag vill att ni ska utveckla. Självreflexion och nyfikenhet är viktigt.

I princip allt som sägs av er partner ska du som mottagare spegla. Det vill säga återge så ordagrant som möjligt vad din partner just nu sagt eller berättat. Det här är ett viktigt moment för att säkerställa att mottagaren har hört och tagit emot allt som sagts.


54576d394b7b463bacce816a3e00a575jpg

Att spegla betyder inte att man håller med om det som sägs bara att man har hört allt. Mottagaren börjar sin spegling med ”Jag hör dig säga….” och när mottagaren är klar frågar hen ”har jag fått med det viktigaste” och ”finns det mer du har att säga/berätta”

Sändaren ska alltid utgå från sig själv och sina egna upplevelser och känslor.

Det är inte OK att kritisera eller såra sin partner.

Det kan vara värt att notera att det jag själv upplever beror till mycket stor del att det kommer ifrån mig själv och bara lite ifrån partnern. ​

2018-11-08 031400jpg

Terapeuten använder sig av så kallade ledmeningar. Det är något som terapeuten ger till sändare/mottagare och som de ska avsluta. T.ex ”Det jag kände inuti mig då…” Det jag är mest rädd för är”, ” Det jag mest av allt längtar efter är…” osv.

Barndomen spelar stor roll för det som händer i en relation och vi går därför ofta tillbaka till den för att förstå mer. De allra flesta blir sårade i barndomen, då det i praktiken är i princip omöjligt att kunna leva upp till allt det som ett litet barn behöver och vill ha. Dessa sår ger upphov till beteenden, mönster eller skydd som vi tar med oss i vuxen ålder. Ju viktigare relationen blir desto tydligare blir dessa mönster och de kan i sin tur skapa konflikter i relationen. Genom att skapa större förståelse och medvetenhet kring dessa ökar vi sannolikheten för en nära och djup kontakt.

I våra samtal så strävar vi hela tiden efter en tydlig intention och hög medvetenhet. När vi kan hålla oss här kan vi ha bra samtal som fördjupar förståelse och kontakt för varandra och det som händer i relationen.

Min roll som terapeut innebär att jag är där för att möjliggöra en medveten dialog och för att guida er i processen. I Imago terapi handlar det i första hand om relationen snarare än er som individer. ​